د جاپان ټیلیکام سند

لنډه پیژندنه

د راډیو قانون د ټاکل شوي راډیو تجهیزاتو ماډل تصویب (د بیلګې په توګه د تخنیکي موافقت تصدیق) ته اړتیا لري. تصدیق لازمي دی او د تصدیق کولو اداره د تصدیق کولو اداره ده چې د MIC لخوا په ټاکل شوي راډیو تجهیزاتو ساحه کې پیژندل شوي. TELEC (د مخابراتي انجینرۍ مرکز) اصلي دی. په جاپان کې د راډیو تجهیزاتو مطابقت تصدیق کولو ثبت شوي تصدیق اداره.

telecom